profile

फिक्कल गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

खाङसाङ, सिन्धुली

वागमती प्रदेश नेपाल

कर संकलन प्रणाली

2079-12-10

© Copyright सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग © 2023
सपोर्टको लागि सफ्टेक इन्फोसिस प्रा.लि. काठमाडौ